Install RethinkDB on Mac OSX

Published:cài đặt RethinkDB bằng Homebrew nếu chưa có thì cài homebrew trước

1
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)"

Install RethinkDB:
1
2
brew update
brew install rethinkdb