DevOps

install dev server on Ubuntu 14

Published:

Install the Nginx Web Server

1
2
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

Install PHP for Processing

1
sudo apt-get install php5-cli php5-fpm

Configure the PHP Processor

1
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini

change cgi.fix_pathinfo=1 to cgi.fix_pathinfo=0

Now, we just need to restart our PHP processor by typing:

1
sudo service php5-fpm restart

Install git ruby nodejs mongodb

1
sudo apt-get install git ruby nodejs mongodb

Install RethinkDB

To install the server, you have to add the RethinkDB repository to your list of repositories and install via apt-get. To do this, paste the following lines into your terminal:

1
2
3
4
source /etc/lsb-release && echo "deb http://download.rethinkdb.com/apt $DISTRIB_CODENAME main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rethinkdb.list
wget -qO- http://download.rethinkdb.com/apt/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install rethinkdb

Install Golang

1
sudo apt-get install golang

Install Composer

1
2
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Deploy ứng dụng web với Capistrano

Published:

Capistrano là gì


Capistrano là một chương trình được viết bằng Ruby cung cấp cho bạn một bộ công cụ tiên tiến để triển khai các ứng dụng web đến các máy chủ của bạn. Capistrano cho phép bạn sao chép mã từ (SVN hoặc Git) đến máy chủ thông qua SSH, và thực hiện chức năng trước và sau khi triển khai như khởi động lại một máy chủ web, bộ nhớ cache busting, đổi tên tập tin, chạy di chuyển cơ sở dữ liệu và vv. Với Capistrano nó cũng có thể để triển khai đến nhiều máy cùng một lúc.

Capistrano cung cấp nhiều tùy chọn nâng cao có thể được sử dụng để triển khai nhiều loại ứng dụng. trong bài viết này mình nói về các bước để thiết lập một cách đơn giản cho việc triển khai một ứng dụng cơ bản cho một máy chủ duy nhất từ một trong hai kho SVN hoặc Git.