Database

Install RethinkDB on Mac OSX

Published:cài đặt RethinkDB bằng Homebrew nếu chưa có thì cài homebrew trước

1
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)"

Install RethinkDB:
1
2
brew update
brew install rethinkdb

LevelDB là gì?

Published:
LevelDB là một thư viện lưu trữ theo dạng key-value được viết bởi Google, LevelDB được sort theo keys và sử dụng Snappy để nén dữ liệu do đó data được nén rất tốn giúp giảm dung lượng lưu trữ.
có các hàm cơ bản của 1 keys values như : Get(), Put(), Del(), Batch()