Install RethinkDB on Mac OSX

Published:cài đặt RethinkDB bằng Homebrew nếu chưa có thì cài homebrew trước

1
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)"

Install RethinkDB:
1
2
brew update
brew install rethinkdb


load rethinkdb

1
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.rethinkdb.plist

để start RethinkDB lúc login

1
2
 ln -sfv /usr/local/opt/rethinkdb/*.plist ~/Library/LaunchAgents
 

sửa file ~/.bashrc để tạo shortcuts cho việc start/stop rethinkdb

1
2
alias rethinkdb.start='launchctl load /usr/local/opt/rethinkdb/homebrew.mxcl.rethinkdb.plist'
alias rethinkdb.stop='launchctl unload /usr/local/opt/rethinkdb/homebrew.mxcl.rethinkdb.plist'

run source ~/.bashrc để update shell environment.

Run rethinkdb.start vô trang admin panel của rethinkdb http://localhost:8080/

Nâng cấp rethinkDB

1
2
brew update
brew upgrade rethinkdb